Địa chỉ: Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Kinh Bắc

Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
bnh-tpbacninh-mnkinhbac@edu.viettel.vn