Địa chỉ: Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh