Địa chỉ: Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Nhằm đẩy mạnh các hoạt động bồi dưỡng nâng cao năng lực, tự học tự bồi dưỡng cho CBQL – GV đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Tiếp cận các thông tư hướng dẫn mới của Bộ Giáo Dục & Đào tạo. Chuẩn bị cho năm học 2019- 2020 tạo ra nhiều chuyển biến tích cực về chất lượng. ...
Nhiều nghiên cứu và thực tiễn khẳng định giáo viên (GV) có vai trò quan trọng mang tính quyết định đối với chất lượng giáo dục nói chung và giáo dục phổ thông nói riêng. Chất lượng GV không chỉ được đảm bảo bởi chất lượng đào tạo ban đầu mà còn được đảm bảo bởi quá trình bồi dưỡng (BD) nâng cao ...